previous pauseresume next

بازدید از مرحله دوم طرح جونده کشی جهت کنترل بیماری سالک

بازدید از مرحله دوم طرح جونده کشی جهت کنترل بیماری سالک در روز دوشنبه مورخ ۹۷/۰۴/۱۱ با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت جناب آقای دکتر ذبیحی و جناب آقای قاسمی مسئول محترم گروه مبارزه با بیماری های مرکز بهداشت شهرستان انجام گرفت که جناب آقای دکتر ذبیحی پس از بررسی وضعیت مناطق موردنظر روند اجرای برنامه را مثبت ارزیابی نموده و خاطرنشان شدند که به دلیل بروز بیماری در سالهای گذشته مبارزه با این بیماری از اولویت های بهداشتی شهرستان بوده و امید است با همکاری  آحاد مردم به موفقیت های چشم گیری در این زمینه دست یابیم