آمارگيري شبكه بهداشت و درمان اردستان

امار گيري شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردستان از اول بهمن ماه تا پايان سال جاري شروع مي شود از خانواده هاي محترم تقاضا منديم با رائه كارت ملي -شناسنامه سرپرست و اعضاء خانواده و دفترچه بيمه با تيم پرسشگر همكاري نمايند

برگزاري همايش

از سوي بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت و درمان شهرستان اردستان همايش رسانه وسلامت جهت كليه پرسنل شبكه و ادارات شهرستان باحضور دكتر سلامي در سالن ارشاداسلامي برگزارگرديد

سفره سالم

بمناسبت هفته كاهش مصرف نمك  با آش محلي از پرسنل شبكه بهداشت و درمان پذيرائي شد

برگزاري كارگاه آموزشي

كارگاه آموزشي پروفيلاكسي HIVو هپاتيت BوCپس از مواجهه شغلي و غير شغلي جهت پزشكان محترم در سالن كنفرانس شبكه برگزار گرديد

سفره سالم

بمناسبت هفته جهاني كاهش مصرف نمك همايش سفره سالم با حضور مدير شبكه آقاي دكتر گلي - مهاونت بهداشتي اقاي دكتر زاهد نژاد - مسئول واحد بهبود تغذيه خانم مطلب زاده و داننش اموزان و مسئولين محلي در حسينيه روستاي رحمت آباد برگزار گرديد

برگزاري كارگروه تخصصي سلامت و امنيت غذايي

كارگروه سلامت و امنيت غذايي شهرستان اردستان با موضوعات برسي روش دفع زباله هاي روستايي - جامعه ايمن - هفته بسيج اموزش تغذيه سالم - مرك و مير مادران باردار - پيگيري مصوبات جلسه قبل در سالن كنفرانس شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد

سفره سالم

به مناسبت بسيج ملي كاهش مصرف نمك برنامه سفره سالم همراه با آموزش كودكان و مادران در مهد هاي كودك شهرستان با همكاري اداره بهزيستي برگزار شد

ویزيت بيماران بي بضاعت

تيم پزشكي بسيج جامعه پزشكي شبكه بهداشت و درمان اردستان با حضور در روستاي كهنگ نسبت به ويزيت ۶۰ نفر بيماران بي بضاعت اقدام نمودند

برگزاري كارگاه اموزشي پروفيلاكسي

كارگاه آموزشي پروفيلاكسي _HIV , وهپاتيت C,B پس از مواجعه شغلي و غير شغلي جهت كاردان و كارشناسان مامايي _ بهداشت خانواده و مبارزه با بيماريها در سالن اجتماعات شبكه بهداشت و درمان اردستان برگزار گرديد.

كميته رابطين سلامت ادارات

كميته رابطين ادارات شهرستان اردستان  با موضوع بسيج اطلاع رساني تغذيه با شعار كاهش مصرف نمك و جلسه اموزش تب مالت در سالن كنفرانس شبكه برگزار گرديد

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS