روز جهاني سالمند

شعار روز جهاني سالمند  - مقابله عليه تبعيض گروه سني

همايش پيشگيري و درمان ديابت

همايش پيشگيري و درمان ديابت همراه با اندازه گيري فشار خون و قند خون با همكاري شركت نوونورديسكت پارس تهران درسالن اداره فرهنگ و ارشاد اسلامي از سوي مركز بهداشت اردستان برگزار گرديد

مراسم كلنگ زني مراكز جامع سلامت

كلنگ احداث ساختمان مراكز جامعه سلامت شهر هاي زواره و مهاباد با حضور مسئولين شهرستان اردستان به دست نماينده محترم شهرستان اردستان در مجلس شوراي اسلامي  به زمين زده شد

شروع عمليات خاك برداري كلينيك

عمليات خاك برداري و گود برداري محل ساخت كلينيك تخصصي بيمارستان شهيد دكتر بهشتي ارستان آغاز شد

كلنگ زني ساختمان كلينيك تخصص

كلنگ ساختمان كلينيك تخصصي بيمارستان شهيد بهشتي اردستان با حضور حجت السلام طباطبايي نژاد نماينده مردم در مجلس  - اقاي غيور فرماندار محترم شهرستان و مسئولن محترم ادارات شهرستان به زمين زده شد اين ساختمان با زيربنايي حدود هفت صد متر به مدت يك سال ساخته مي شود هزينه اين كلينيك حدود دوازده ميايارد ريال مي باشد كه توسط يك نفر خير تامين شده است ضمنا خير اجازه اعلام نام خود را نداده است

بهره برداري از واحد ICU بيمارستان

واحد icuبيمارستان شهيد دكتر بهشتي اردستان با حضور حجت السلام طباطبايي نژاد نماينده محترم مردم در مجلس  - اقاي دكتر هادي مسئول دفتر رياست محترم دانشگاه - اقاي غيور فرماندار شهرستان و مسئولين ادارات به بهره برداري رسيد اين واحد  توسط خير محترم اقاي علي عبديان بازسازي و توسط دانشگاه علوم پزشكي تجهيز گرديد

رحلت حضرت امام (ره)

مسابقه پيامكي

۳۰اردیبهشت لغایت ۵خردا ماه هفته بسیج اطلاع رسانی سیاستهای جمعیت مقام معظم رهبری

مسابقه پیامکی با اهداء جوائز

عدد گزينه صحيح را به  صورت یک عدد چهار رقمی به ترتیب از چپ به راست ﺑﻪ شماره ۱۰۰۰۰۸۲۲۳۹۱۳۱۲پیامک کنید.

الف-از ﻓﻮاﯾﺪ ازدواج ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﭼﯿﺴﺖ؟

۱) آراﻣﺶ ﻣﻌﻨﻮي و رواﻧﯽ                        ۲) ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺴﻢ

۳) اﺟﺘﻤﺎع ﺳﺎﻟﻢ                                      ۴) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

ب-دﻻﯾﻞ اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ازدواج در ﺟﻮاﻧﺎن ﭼﯿﺴﺖ ؟

۱) ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اداﻣﻪ ﺗﺤﺼﯿﻞ       ۲) ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺑﺎﻻ، ﻣﻬﺮﯾﻪ ﺳﻨﮕﯿﻦ و ﻣﺴﮑﻦ

۳) گزینه ۱ و۲                     ۴) افزایش ﺣﺲ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮي در ﺟﻮاﻧﺎن

ج-کدام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

۱) ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻗﺪرت ﺑﺎرورى ﺑﺎ اﻓﺰاﯾﺶﺳﻦ ﮐﺎﻫﺶنمی ﯾﺎﺑﺪ.

۲)  ﺗﺎﺧﯿﺮ در ازدواج ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖ دادن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎرورىﻣﻰ ﺷﻮد.

۳) اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻦ ﻣﺮدان تاثیردر اﺑﺘﻼ ﺑﻪ اوﺗﯿﺴﻢ، ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﻰ و ﻋﺼﺒﻰﻧﻮزادﺷﺎن ندارد.             ۴) ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد

د-   ﮐﺪام ﮔﺰﯾﻨﻪ ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ؟

 ۱)۱۸ – ۴۵ ﺳﺎﻟﮕﻰ ﺳﻦ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاى ﺑﺎردارى اﺳﺖ.

۲) ﺗﺎﺧﯿﺮ در ﻓﺮزﻧﺪآورى ﺑﺎﻋﺚ از دﺳﺖدادن ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎى ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎردارى نمی ﺷﻮد.

۳) ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ دو ﺑﺎردارى از ﻧﻈﺮﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎدر و ﮐﻮدك ۳ ﺗﺎ ۵ﺳﺎل اﺳﺖ.

۴) کاهش جمعیت سبب کاهش نیروی جوان می شود

۵)موارد۳و۴

روز جهاني جمعيت


۳۰ارديبهشت ماه روز جهاني جمعيت گرامي باد

هفته بسيج اطلاع رساني روزملي جمعيت(۳۰ارديبهشت لغايت ۵خرداد ماه)

بر اساس گزارش مراکز معتبر پایش جمعیت دنیا، ایران بدترین و سریع ترین کاهش جمعیت را داشته است.این کاهش جمعیت که طی ۱۰ تا ۱۵ سال اتفاق افتاده، اگر ادامه پیدا کند ،سبب کاهش نیروی جوان و پیرشدن تدریجی جمعیت می شود.پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، اگر شرایط فعلی کاهش فرزندآوری تداوم یابد، نرخ رشد سالانه جمعیت در سال۱۴۱۰ به حدود صفر می‌رسد ،و از سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت ایران منفی خواهد شد، و در سال ۱۴۲۵ به منفی ۴/۰ خواهد رسید. با این روندهای رشد در صورتی که روند کنونی ادامه پیدا کند،  جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۳۲میلیون نفر خواهد‌رسید. که بیش از ۲۵ درصد آن افراد سالخورده هستنداینجاست که پدیده انقراض نسل تدریجی نمود بیشتری می‌یابد.

روز جهاني جمعيت


۳۰ارديبهشت ماه روز جهاني جمعيت گرامي باد

هفته بسيج اطلاع رساني روزملي جمعيت(۳۰ارديبهشت لغايت ۵خرداد ماه)

بر اساس گزارش مراکز معتبر پایش جمعیت دنیا، ایران بدترین و سریع ترین کاهش جمعیت را داشته است.این کاهش جمعیت که طی ۱۰ تا ۱۵ سال اتفاق افتاده، اگر ادامه پیدا کند ،سبب کاهش نیروی جوان و پیرشدن تدریجی جمعیت می شود.پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، اگر شرایط فعلی کاهش فرزندآوری تداوم یابد، نرخ رشد سالانه جمعیت در سال۱۴۱۰ به حدود صفر می‌رسد ،و از سال ۱۴۱۵ نرخ رشد جمعیت ایران منفی خواهد شد، و در سال ۱۴۲۵ به منفی ۴/۰ خواهد رسید. با این روندهای رشد در صورتی که روند کنونی ادامه پیدا کند،  جمعیت ایران تا سال ۱۴۸۰ به کمتر از ۳۲میلیون نفر خواهد‌رسید. که بیش از ۲۵ درصد آن افراد سالخورده هستنداینجاست که پدیده انقراض نسل تدریجی نمود بیشتری می‌یابد.

صفحه‌ها

اشتراک در شبکه بهداشت و درمان شهرستان اردستان RSS