رفتن به محتوای اصلی
x

تاسیسات

آقای سید مهدی معینی

سمت: مسئول تاسیسات

آقای اسحاق فدایی

متصدی تاسیسات