رفتن به محتوای اصلی
x

واحد مبارزه با بیماریها

خانم مریم السادات کاظمی

سمت:كارشناس مسؤل واحد مبارزه بابیماریها

مدرك تحصيلي:كارشناس ارشد اپیدلوژی

شماره تماس:03154265142 وشماره 03154265123, 03154265145  داخلي 132

كارشناسان واحد :

آقای ابوالفضل گلی: كاردان بیماریها

سمت :کارشناس برنامه زئونوز

آقای حمیدرضا صادقی:كاردان بیماریها

سمت : مسئول زنجیره سرما و بیماریهای غیرواگیر

خانم سمیه طالبیان : کاردان بهداشت خانواده

سمت : کارشناس سل

خانم فاطمه کردی زاده : کارشناس بهداشت عمومی