رفتن به محتوای اصلی
x

واحد بهورزی

خانم لیلا نعیمی

سمت: مدیر آموزشگاه(رابط آموزشی)

مدرك تحصيلي:كارشناس بهداشت عمومی

شماره تماس:03154265142 وشماره 03154265123, 03154265145 داخلي 139

آقای محمد حاجی کتابی: كارشناس بهداشت محیط

سمت : مربی بهداشت محیط و حرفه ای(کارشناس آموزش)

خانم سعیده فروزان فر:کارشناس پرستار

سمت : مربی پرستاری