رفتن به محتوای اصلی
x

واحد بهداشت حرفه ای

جناب آقای مرتضی عابدان زاده

سمت:كارشناس مسؤل واحد بهداشت حرفه ای

مدرك تحصيلي:كارشناس بهداشت حرفقه ای

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 135

كارشناس واحد:

آقای مریم شادی : كارشناس بهداشت حرفه ای