رفتن به محتوای اصلی
x

واحد کارپردازی

آقای سعید رحمانی

سمت : کارپرداز مسئول

مدرک تحصیلی : کاردان حسابداری

شماره تماس ::03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 151

خانم مریم سلامه زاده  : کارشناس ادبیات فارسی

سمت کارپرداز

شماره تماس :03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 151

سیدمجید جعفری : دیپلم ادبیات

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 151

خسرو ملکی : سیکل

شماره تماس :03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 151