رفتن به محتوای اصلی
x

کارشناس نظارت بر مواد غذایی

جناب آقای ابوالفضل فدوی

سمت:كارشناس نظارت برمواد غذایی

مدرك تحصيلي:كارشناس تغذیه

شماره تماس:03154242022 وشماره 03154247045 داخلي 141